Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Lielvārdes novada pašvaldības Administrācijas struktūrvienības

NosaukumsPieņemšanas datums
Attīstības plānošanas un pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas nolikums 06.08.2018.
Izglītības nodaļas nolikums 06.08.2018.
Administratīvās un pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļas nolikums 06.08.2018.
Lielvārdes novada būvvaldes nolikums 06.08.2018.
Komunikācijas un tūrisma nodaļas nolikums 06.08.2018.
Juridiskās nodaļas nolikums 02.08.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības policijas nolikums 25.04.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Finanšu un ekonomikas nodaļas nolikums 25.04.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Centralizētās grāmatvedības nodaļas nolikums 25.04.2018.
Lielvārdes novada dzimtsarakstu nodaļas nolikums 25.04.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas nolikums un struktūra 28.03.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības iekšējā audita nolikums 27.02.2013.

Lielvārdes novada pašvaldības iestādes

NosaukumsPieņemšanas datums
Valdemāra pamatskolas nolikums 30.09.2020.
Lielvārdes pamatskolas nolikums 29.01.2020.
Jumpravas pamatskolas nolikums 25.04.2018.
Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra nolikums 14.04.2018.
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas nolikums 28.02.2018.
Lielvārdes novada bāriņtiesas nolikums 28.09.2016.
Lielvārdes novada Kultūras centra nolikums 27.07.2016.
Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas nolikums 27.04.2016.
Lielvārdes novada Sociālā dienesta nolikums 25.11.2015.
Jumpravas pagasta pārvaldes nolikums 29.04.2015.
Lēdmanes pagasta pārvaldes nolikums 29.04.2015.
Lielvārdes novada Sporta centra nolikums 26.11.2014.
VPII "Pūt vējiņi" nolikums 27.11.2013.

Komiteju nolikumi

NosaukumsPieņemšanas datums
Finanšu komitejas nolikums 29.07.2020.
Attīstības komitejas nolikums 29.08.2018.
Tautsaimniecības komiteja 27.09.2017.
Izglītības, kultūras un sporta komitejas nolikums 30.08.2017.
Sociālo un veselības lietu komitejas nolikums 30.08.2017.

Komisiju nolikumi

NosaukumsPieņemšanas datums
Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai komisija 29.05.2019.
Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisijas nolikums 26.09.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikums 31.01.2018.
Lielvārdes novada medību koordinācijas komisijas nolikums 27.12.2017.
Koku novērtēšanas komisijas nolikums 22.02.2017.
Par Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisijas darbību 28.09.2016.
Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu padomes nolikums 27.07.2016.
Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās piešķiršanas komisijas nolikums 31.03.2016.
Lielvārdes novada pašvaldības pedagogu darba samaksai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisijas nolikums 27.01.2016.
Lielvārdes novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisijas nolikums 14.10.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums 29.04.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums 28.11.2012.
Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums 29.08.2012.
Lielvārdes novada pašvaldības iedzīvotāju deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisijas nolikums 30.05.2012.
Lielvārdes novada pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas nolikums 23.02.2011.
Lielvārdes novada domes administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums 26.05.2010.
Administratīvās komisijas nolikums 30.09.2009.

Dažādi

NosaukumsPieņemšanas datums
Lielvārdes novada pašvaldības Sabiedrības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa nolikums 27.01.2021.
Par stipendijām izglītojamajiem Lielvārdes novadā 31.08.2020.
Par ierobežotas pieejamības informācijas statusa noteikšanu 10.02.2020.
Konkursa “Lielvārdes novada Jauniešu gada balva” nolikums 07.11.2019.
Par ēdināšanas pašizmaksas noteikšanu pašvaldību izglītības iestādēm – vispārizglītojošo skolu, internātskolu, pirmskolu izglītības iestādēm 23.10.2018.
Lielvārdes novada administratīvās teritorijas videonovērošanas koncepcija 2018.-2021. 12.09.2018.
Lielvārdes novada teritorijas pašvaldības videonovērošanas noteikumi 12.09.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu telpu videonovērošanas noteikumi 12.09.2018.
Par interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales kārtību Lielvārdes novadā 12.09.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Lielvārdes Novada Ziņas” nolikums 29.08.2018.
Konkursa „Lielvārdes novada sakoptākā sēta” nolikums 25.04.2018.
Lielvārdes novada jauniešu biznesa ideju konkursa nolikums 28.03.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības konkursa „Lielvārdes novada komersantu (uzņēmēju) gada balva” nolikums 28.02.2018.
Lielvārdes novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksas nolikums 29.03.2017.
Nolikums „Par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu „Goda Lielvārdietis”, Atzinība, „Gada Novadnieks” konsultatīvās padomes darbību” 27.07.2016.
Lielvārdes novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums 28.10.2015.
Lielvārdes novada pašvaldības ētikas kodekss 29.04.2015.
Lielvārdes novada Jauniešu domes nolikums 26.11.2014.

Noteikumi

NosaukumsPieņemšanas datums
Lielvārdes novada vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas norēķinu kārtība 02.09.2020.
Noteikumi nr. 14. "Lielvārdes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi" 05.02.2020.
Par pašvaldības atbalstu tautas mākslas jaunrades attīstības veicināšanai Lielvārdes novadā 07.11.2019.
Par rakšanas darbu veikšanu Lielvārdes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos 19.07.2019.
Par izglītojamo skaitu Lielvārdes novada pašvaldības dibinātajās pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestāžu pirmsskolas grupās 28.12.2018.
Noteikumi par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Lielvārdes novadā 28.11.2018.
Lielvārdes pilsētas ielu ikdienas uzturēšanas kārtība 28.11.2018.
Lielvārdes novada autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskās specifikācijas 28.11.2018.
Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai 18.09.2018.
Noteikumi "Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu kultūras projektu konkursam" 28.03.2018.
Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un atsavināšanas procesa finansēšana Lielvārdes novada pašvaldībā 28.02.2018.
Noteikumi, kādā Lielvārdes novada pašvaldība sadala valsts budžeta mērķdotāciju vispārējās izglītības pedagogu darba samaksai 28.09.2016.
Par kārtību, kādā Lielvārdes novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem 28.09.2016.
Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumiem „Goda Lielvārdietis”, „Atzinība” un „Gada Novadnieks” 27.07.2016.
Noteikumi par Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu – "Pateicība" 27.07.2016.
Noteikumi "Kārtība, kādā tiek piešķirts Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem projektiem" 27.04.2016.
Kārtība, kādā piešķir Lielvārdes novada pašvaldības atbalstu projektu konkursam “Bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšana” 31.03.2016.
Noteikumi par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Lielvārdes novadā 25.03.2015.
Par kārtību, kādā Lielvārdes novadā tiek izsniegtas atļaujas iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm 30.12.2014.
Par Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu amatiermākslas kolektīvu reģistrāciju un darbības izbeigšanu 28.12.2013.
 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu