Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis

Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta (1) punkts nosaka, ka vietējā pašvaldība izstrādā un apstiprina vietējās pašvaldības attīstības stratēģiju, attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānojumus.

Lielvārdes novada ilgtermiņa attīstības stratēģija 2013.-2030. gadam

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi un prioritātes.

Lielvārdes novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Teritorijas plānojums

Pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kuru izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Detālplānojumi

Detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Lielvārdes novada ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāns 2013.–2020.gadam

Lielvārdes novada izglītības attīstības programma 2015. - 2020.gadam

Lielvārdes novada Jaunatnes politikas attīstības programma 2015.-2020.gadam

Lielvārdes novada jaunatnes politikas attīstības programma ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments turpmākajiem pieciem gadiem, kuras mērķis ir noteikt novada jauniešu attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu