Kontaktinformācija  |  Viegli lasīt  |  Lapas karte   
        Latviski  English 
Lielvārdes novada ģērbonis
Nr.
p.k.
Komisijas nosaukums
Komisijas sastāvs
Komisijas darbības īss apraksts /nolikums
1.

Lielvārdes novada vēlēšanu komisija

Dace Skrīvele
Daiga Čuibe
Ģirts Zelmenis
Arta Ozoliņa
Daiga Valaine
Valters Pučs

Santa Zvirbule

Organizē Lielvārdes novada teritorijā Saeimas, pašvaldības un citas vēlēšanas, tautas nobalsošanu, referendumus.

Komisijas darbību reglamentē Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums.
2.
Lielvārdes novada administratīvā komisija

Ojārs Lepsis

Vita Pole 

Andris Eglītis

Žanna Stajevska

Māris Rožāns

Izskata administratīvo pārkāpumu lietas

Komisijas nolikums
3.

Lielvārdes pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Elita Ozoliņa
Anita Bērziņa
Organizē, veic pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo māju un ar tām saistītās zemes privatizāciju, sagatavo izziņas par Lielvārdē esošo dzīvojamo māju sadalījumu dzīvokļa īpašumos.

Komisijas nolikums
4.
Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu komisija

Vita Pole

Dace Kļava

Līga Zariņa

Valentīna Zeļenko

Uzskaita Lielvārdes novada pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo fondu, organizē un reģistrē dzīvokļu rindas pašvaldības palīdzībai dzīvokļu jautājumu risināšanā, izdod administratīvo aktu par personas reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt personu dzīvokļu rindā.

Komisijas nolikums
5.
Lielvārdes novada pašvaldības dokumentu un arhīva pārvaldības ekspertu komisija
Daiga Valaine
Elita Ozoliņa
Maija Šaka
Izvērtē domes un Administrācijas dokumentu vēsturisko nozīmi un nosaka tā glabāšanas termiņu.

Komisijas nolikums
6.
Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija
Vita Volonte
Inga Škapare
Brigita Zariņa
Izvērtē fiziskas vai juridiskas personas iesniegtos dokumentus interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas licencēšanai un pieņem lēmumu izsniegt vai neizsniegt licenci, anulēt jau izsniegto licenci vai pagarināt tās darbības termiņu

Komisijas nolikums
7.
Lielvārdes novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas komisija
Žanna Stajevska
Iveta Bergmane
Inese Gelte
Baiba Jansiņa

Izskata un pārbauda juridisko un fizisko personu iesniegumus par konkrētu personu deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu. Pieņem lēmumus šajos jautājumos.

Komisijas nolikums
8.

Lielvārdes novada pašvaldības apbalvojumu konsultatīvā

padome

Māra Driksna

Ruta Liepiņa

Irēna Arāja

Andris Eglītis

Ilze Skudra

Apbalvojumu padome apkopo saņemtos pieteikumus GODA LIELVĀRDIETIS, GADA NOVADNIEKS un ATZINĪBA piešķiršanai un ievāc nepieciešamo informāciju par pretendentu, izvērtē nopelnus. Izvērtējot pretendentus, padome iesniedz domes deputātiem atzinumu ar pretendentu nopelnu izvērtējumu. 
9.
Lielvārdes novada pašvaldības Ētikas komisija

Raimonds Graudiņš

Vita Saleniece - Šmaukstele

Inese Zaporožeca

Ilze Staļģe

Izskata iesniegumus par pašvaldības darbinieku un deputātu profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipu pārkāpumiem.

Komisijas nolikums
10.
Lielvārdes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija
Inga Reķe
Sandra Ozoliņa
Vija Plūme
Juta Cauņa
Izvērtē izglītojamo veselības stāvokli, spējas un attīstības līmeni un sniedz atzinumu par izglītojamam atbilstošu izglītības programmu.

Komisijas nolikums
11.

Lielvārdes novada pašvaldības interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisija

Santa Ločmele
Vita Volonte
Inga Škapare

Nosaka prioritātes interešu izglītībā, izstrādā un apstiprina interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales noteikumus, izvērtē iesniegtās programmas, un sagatavo domes lēmuma projektu par valsts mērķdotācijas sadali.


Komisijas nolikums
12.

Lielvārdes novada pašvaldības pedagogu darba samaksai paredzētās valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisija

Santa Ločmele
Vita Volonte
Inga Škapare
Izstrādā valsts mērķdotācijas sadales principus un kārtību un sagatavo domes lēmuma projektu minētajā jautājumā. Pamatojoties uz domes lēmumu, veic finanšu līdzekļu sadali.

Komisijas nolikums
13.

Lielvārdes novada pašvaldības

bērnu tiesību aizsardzības komisija

Sandra Rība

Marina Ivanova

Sandra Ozoliņa

Inga Škapare

Karīna Zadvinska

Izvērtē un koordinē pašvaldības institūciju un amatpersonu darbu ar nepilngadīgajiem un viņu ģimenēm, veic preventīvo darbu nepilngadīgo uzvedības korekcijā, kā arī nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumus.

Komisijas nolikums
14.
Lielvārdes novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisija
Santa Ločmele
Inga Reķe
Elita Ozoliņa
Izskata personu iesniegumus par Lielvārdes novada pašvaldības amatpersonu un institūciju izdoto administratīvo aktu apstrīdēšanu.

Komisijas nolikums
15.
Komisija ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzībai

Līga Zariņa

Anita Bērziņa
Benita Šteina
Dzintars Laganovskis
Jānis Bite

Izvērtē personu un nosacījumu, kuriem iestājoties darījuma subjekti var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, atbilstību normatīvo aktu izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā.

Komisijas nolikums
16.
Lielvārdes novada pašvaldības Simbolikas komisija

Līga Zariņa

Anita Streile

Vita Volonte

Indra Leja

Laura Velzete-Skudra

Komisijas darbības mērķis ir veicināt vienotu izpratni par Lielvārdes novada simbolikas izmantošanu un izsniegt atļaujas simbolikas lietošanai.                                                                                           
17.
Lielvārdes novada koku novērtēšanas komisija

Irisa Janevica

Sandra Pudāne

Dzintars Laganovskis

Vilnis Švagris

Koku novērtēšanas komisija izskata koku ciršanas iesniegumus un lemj par koku nociršanu vai ciršanas aizliegumu.
18.
Lielvārdes novada pašvaldības mantas atsavināšanas un nomas
tiesību izsoles komisija

Ainars Puķītis

Dzintars Laganovskis

Laura Velzete-Skudra

Aivars Samsons

Jānis Bite

Veic Lielvārdes novada pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas novērtēšanu, nekustamā īpašuma objektu atsavināšanas un nomas tiesību izsoļu organizēšanu un izskata ar objektu atsavināšanas procesu saistītos jautājumus
19.
Lielvārdes novada medību koordinācijas komisija

Līga Zariņa, Lielvārdes novada pašvaldības pārstāvis, komisijas priekšēdētājs

Juris Teikmanis, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis

Jānis Žvagins, Valsts meža dienesta pārstāvis

Guntis Vilnītis, biedrības „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis 

Vilnis Didriksons, biedrības „Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis 

Andris Neimanis, biedrības „Latvijas meža īpašnieku biedrība” pārstāvis 

Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota Medību koordinācijas komisija.
Komisijas sastāvs apstiprināts uz četriem gadiem 2019.gada 30. janvārī ar domes lēmumu nr. 11.
20.
Komisija "Lielvārdes novada pašvaldības palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājām"

Līga Zariņa, komisijas priekšsēdētāja

Santa Zvirbule, komisijas priekšsēdētāja vietniece

Jānis Bite;

Inita Vilnīte;

Laura Velzete-Skudra;

Dzintars Laganovskis;

Aivars Samsons;

Maija Šaka, komisijas sekretāre

Sniedz palīdzību dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā nolūkā veicināt energoresursu patēriņa samazinājumu, kā arī nosaka pretendentiem izvirzāmās prasības, pieteikumu iesniegšanas, reģistrācijas un izvērtēšanas, lēmumu pieņemšanas un paziņošanas, pašvaldības palīdzības piešķiršanas un pārskaitīšanas, lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību un noteikta pašvaldības palīdzības – finansējuma – apmēru. 
21.
Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai komisija

Sandra Pudāne, priekšsēdētāja,

Ināra Robežniece, priekšsēdētājas vietniece,

Līga Zariņa, sekretāre

Komisija izskata personu iesniegumus un pieņem lēmumus par līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai apstiprinātā pašvaldības budžeta apmērā. Sagatavo lēmumprojektu domes sēdei, ja lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu ir domes kompetencē. Nodrošina līguma par līdzfinansējuma saņemšanu un izlietošanu noslēgšanu. Kontrolē noslēgtā līguma izpildi.

Komisijas nolikums

22.
Pašvaldības apbalvojuma "Pateicība" pretendentu vērtēšanas komisija

Santa Ločmele

Vita Volonte 

Ināra Robežniece 

Inga Škapare

Iveta Bule

Komisija izskata pieteikumus un pieņem lēmumu par Pašvaldības apbalvojuma izteikšanu saskaņā ar Noteikumiem.

Noteikumi

23.
Zveju tiesību nomas izsoles komisija

Ainars Puķītis – priekšsēdētājs;

Jānis Bite – komisijas loceklis;

Sandra Pudāne, komisijas locekle, sekretāre

Komisija rīko izsoli, ievērojot konkrētās izsoles noteikumu prasības. Pēc izsoles sagatavo izsoles protokolus un iesniedz tos Lielvārdes novada domei izsoles rezultātu apstiprināšanai. Informē izsoles dalībniekus par izsoles rezultātiem. 

 X 
Turpinot lietot šo lapu, Jūs piekrītat, ka Lielvārdes novada pašvaldība uzkrās un lietos sīkdatnes Jūsu ierīcē.
Vairāk informācijas Piekrītu